Categories
Indokumento Republished Translations

Social Revolution is the Solution

Written by Bas Umali in October 2011. Published in May 2020 by Alimpuyo Press. Translation into English and edits by the author with help from Maku Felix. (Basahin sa Filipino.)

This is a republished article written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism in the archipelago.


The political exercise that is taking place in the United States is a manifestation of the worsening crisis of capitalism, where one percent of the population of the world has the sole control of the labor, resources, facilities and tools that were supposed to develop and expand the potentials of the world populations’ 99 percent.

Categories
Indokumento Republished

Panlipunang Rebolusyon ang Solusyon

Sinulat ni Bas Umali noong Oktubre 2011. Inilimbag noong Mayo 2020 ni Alimpuyo Press. (Read this in English.)

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Ang pampulitikang ehersisyong nagaganap sa Wall Street sa Estados Unidos ay manipestasyon ng lalo pang lumalalang krisis ng kapitalismo, kung saan ang isang porsyento ng populasyon ng daigdig ang siyang may kontrol ng lakas-pagawa, likas-yaman, mga pasilidad at kasangkapan na dapat sana’y magpapaunlad at magpapayabong sa potensyalidad ng 99 porsyentong populasyon ng sa daigdig.

Categories
Anarki 2.0 Indokumento Republished

Ang Werpa ng mga Institusyon para sa Kontrol at Dominasyon

Sinulat ni Bas Umali at inilathala sa Anarki: Akin ang Buhay Ko 2.0 noong Disyembre 2017. Inilimbag ni Non-Collective (NC) at Onsite Infoshop.

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Ayon sa diksyunaryong Cambridge ang kontrol ay: to order, limit, or rule something, or someone’s actions or behaviour. [1]Cambridge English, “Meaning of control in English” https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/control

Ang kontrol ay ang sapilitang limitasyon ng kilos at mga gawain sa mga tao o hayup sa mga tukoy na lugar. Halimbawa: pagpigil sa pagpasok, pag-okupa, pag-ani o paggamit ng mga biyaya ng kalikasan.

References

References
1 Cambridge English, “Meaning of control in English” https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/control
Categories
Anarki 2.0 Indokumento Republished

Maikling komentaryo sa Dispalinhadong Pag-Unawa sa Ideya ng “Survival of the Fittest”

Sinulat ni Bas Umali at inilathala sa Anarki: Akin ang Buhay Ko 2.0 noong Disyembre 2017. Inilimbag ni Non-Collective (NC) at Onsite Infoshop.

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Ang “survival of the fittest” na naunang ginamit ni Charles Darwin ay naabuso bunga ng maling pag-intindi at konteksto. Magbalik-tanaw tayo saglit para lang sa komon na pag-intindi sa ideya ni Darwin ng ebolusyon. Ayon kay Peter Kropotkin ang mga organismo ay dumaan sa mahabang proseso ng ebolusyon bago nakamit ang kanilang mga pisikal na kaanyuan at ang kanilang partikular na “sosyal na kaayusan” sa kasalukuyan. Halimbawa: kung ano man ang ating pisikal na katangian sa ngayon ito ay dahil sa dinaanang proseso ng pagbabago dulot ng kapaligiran at ng taglay din na kakayahan ng organismo na umangkop sa kanyang likas na paligid.

Categories
Anarki 2.0 Indokumento Republished

Ang Bawat Organismo ay may Puwang sa Daigdig Natin

Sinulat ni Bas Umali at inilathala sa Anarki: Akin ang Buhay Ko 2.0 noong Disyembre 2017. Inilimbag ni Non-Collective (NC) at Onsite Infoshop.

Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Ang anarkiya ay buhay na karanasan. Taliwas sa ibang ideolohiya at pampulitikang pananaw, ang anarkiya ay hindi inimbento. Ito ay iniluwal ng aktuwal na praktika ng tao. Kung may inimbento man sa anarkiya, walang iba kundi ang katawagang anarki. Subalit ang diwa ng salitang ito ay umusbong bunga ng pangangailangan ng tao na magtulungan upang patuloy na umiral ang buhay at masiguro ang susunod na salin-lahi.

Categories
Indokumento Pamphlets Republished

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

Pamphlet by Bas Umali. 

This was originally published as “Anarki: Akin ang Buhay Ko” by the Anarchist Initiative for Direct Democracy (AID) Kolektibo and NON-Collective. It was republished by Indokumento.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Indokumento Pamphlets Republished

Archipelagic Confederation: An Anarchist Alternative for the Philippines

Pamphlet by Bas Umali, originally published by Indokumentado.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.