Categories
Republished Translations

Especifismo: Ang Anarkistang Pamamaraan sa Pagbuo ng mga Kilalang Samahan at Rebolusyonaryong Kilusan

Sinulat ni Adam Weaver at Tinagalog ng isang anonymous tagasalin. Inilathala ni Black Rose/Rosa Negra Anarchist Federation


Makasining na paglalarawan ng babaeng nakataas ang kamao at may lilang buhok. Unang nalathala sa “Northeastern Anarchist #11” noong Tagsibol (Spring) 2006, Ang Anarkistang Pamamaraan sa Pagbuo ng mga Kilalang Samahan at Rebolusyonaryong Kilusan ay naging pambungad na artikulo sa wikang ingles ukol sa koncepto ng especifismo. Bagamat maikli at limitado ang saklaw, ito ay naging pamantayang teksto na pambungad sa mga pagsasalin sa ibat ibang wika at ngayon ay ginagamit na ng mga samahang pampulitika sa Latin America. Ito ay batay sa mga nauna nang pagsasaling wika at pakikipagpalitan ng mga kuru kuro ni Pedro Rebeiro na isang anarkistang Brazilian-American, nguni’t nang simulan niya itong ilathala nagsimula na rin ang iba’t ibang uri ng pagsasaling wika nito na lalong nagpalalim, nagpaigting at nagpayaman sa pag-unawa sa especifismo. Kabilang na rito ang Federacion Anarkista Uruguaya’s 1972 theoretical piece na “Huerta Grande” at ang maraming kabanatang aklat na “ Social Anarchism and Organization” ng Federacao Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ).

Categories
Translations

Anarkista Ka Ba? Alamin!

Isang pagtatangka sa pagsasalin ng “Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!” ni David Graeber sa Tagalog. Tinagalog ni Miyungs at i-edit ni Lahumbuwan.


Paunang Salita

Ang akdang ito ay isang adaptasyon o pag-aangkop sa wikang Tagalog ng orihinal na sulatin ni David Graeber na pinamagatang “Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!”

Categories
Original Writing Pamphlets

Anarchism 101

A zine by Adrienne Onday. Read as a zine.

Download this zine as a digital zine!Print this zine!


What is anarchism?

Contrary to popular belief, anarchy ≠ chaos. The reason that people think it means chaos is because of its rejection of government from above (namely, by politicians and officials) in favor of a government by the people.

Categories
Pamphlets Republished

The Promise of an Anarchist Sociological Imagination

Written by Erwin F. Rafael.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Anarchipelago Kollective Diaspora Republished

Autonomy through Abolition of State Terror and its Matrices of Oppression

Written by the Anarchipelago Kollective, a Filipinx autonomist collective in the diaspora of the archipelago.

This is a republished article written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Anarchipelago Kollective Diaspora Republished

Towards an Autonomist Leftist Movement in the Philippines

Written by the Anarchipelago Kollective, a Filipinx autonomist collective in the diaspora of the archipelago.

This is a republished article written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Original Writing

Lords and Kings

A brief note from shinta, reflecting on what society has become.


Humans have not progressed as much as they believe since the feudal ages. Even today, we worship Lords and Kings as if they were god. The titles may have changed – we call them CEOs and Presidents and Ministers now – but their offices and functions are pretty much the same. And therefore, the injustices and inequalities, the oppressions and cruelties perpetrated, are pretty much the same. Humans believe they have the right to rule over us, simply because they said so.

Categories
Republished Video

Upang Baguhin ang Lahat

Categories
Original Writing Pamphlets

Towards an Anarchism in the Philippine Archipelago

Written by Simoun Magsalin.


There is a necessity for a liberatory politics in the Archipelago known as the Philippines and as anarchists we think Anarchism has the framework to fill this need. The dominant forms of politics we have now are insufficient for developing a liberatory politics in the archipelago. This liberatory politics becomes a necessity because politics in the Philippines is currently an alienating affair—a politics done to people rather than people doing politics. We are also dominated by domineering structures and institutions like the market, capitalism, and the state. Against these we forward the liberatory politics of anarchism for a world beyond domination.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang: usa ka anarkistang pagsangpit

Ito ay isang polyeto ni CrimethInc. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Kung naa kay mabag-o nga bisan unsang butang, unsa ang imong gusto ma-usab? Mobakasyon ba ka sa tibuok nimong kinabuhi? Mahimong ang fossil fuel makapaundang sa pag bag-o sa klima (climate change)? Nga ang mga bangko ug mga politico aduna’y panglantaw nga ethical? Kung hunahunaon, ang tinuod, gapadayonon lang ang mga karaang pamaagi unya gadahum ug laing resulta.