Categories
Original Writing Pamphlets

What if there are no police & prisons?

Written and designed by Makò Micro-Press in collaboration with ABOLISYON! Download and print this now!


“Communities of care are alternatives to policing.”

Bungad ng 2021 at binibigyan na tayo ng sindikatong estado ng mga karima-rimarim ngunit lehitimong dahilan para sila’y buwagin, kasama ang mga aparato nitong kapulisan na siyang nangunguna sa panlilinlang at pagsisinungaling.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkismo

Sinulat ni Cindy Milstein. Salin sa wikang Filipino ni Victoria Garcia. Unang nailathala ni Revolt Magazine. Read this in English on The Anarchist Library.


Sa ugat nito, ang anarkismo ay isang espiritu—na umiiyak laban sa lahat ng mga mali sa kasalukuyang lipunan, at walang alinlangang ipinapahayag ang lahat ng mga pupwedeng isaayos sa ilalim ng mga alternatibong uri ng panlipunang kaayusan. Maraming magkakaiba ngunit magkakarugtong na pagtingin sa anarkismo, pero sa madaling sabi, ito ay bibigyang kahulugan bilang ang pakikibaka tungo sa isang “malayang lipunan ng mga malayang indibiduwal.” Ang katagang ito ay maaaring masabi na napakasimple. Nakapaloob dito ang parehong pagpapahiwatig ng kritikong multi-dimensyonal at isang mapagpalawig, maaaring sensitibong, pagbubuo ng panibagong pagtingin.

Categories
Pamphlets Translations

Ang Programang Anarkista

Sinulat ni Errico Malatesta noong 1920. Isinalin sa Tagalog ni Malaginoo. Pinasalamatan ni Malaginoo si Lahumbuwan sa kanilang tulong sa pagsasalin.


Paunang Salita ng Tagasalin

Isinulat ni Errico Malatesta ang polyetong Ang Programang Anarkista at ipinagtibay nito ng Unione Anarchica Italiana sa kongreso nila sa Bologna noong 1920. Hango ang pagsasaling ito mula sa Ingles na bersiyon ni Vernon Richards sa tekstong Errico Malatesta: His Life and Ideas na inilathala noong 1965 ng Freedom Press.

Categories
Original Writing Pamphlets

Anarchism 101

A zine by Adrienne Onday. Read as a zine.

Download this zine as a digital zine!Print this zine!


What is anarchism?

Contrary to popular belief, anarchy ≠ chaos. The reason that people think it means chaos is because of its rejection of government from above (namely, by politicians and officials) in favor of a government by the people.

Categories
Original Writing Pamphlets

To Be Queer is to Love All: A Perspective on Queer Activism and Anarchism in the Philippines

Written by Malaginoo. Content and trigger warning: This text discusses physical, mental, and sexual abuse, discrimination, and murder committed against queer people.


For the first time, I’m going to speak in the first person, because contrary to the belief of religious conservatives and macho-fascists, there is no such thing as a Gay Agenda™, and the queer community isn’t a monolith. I cannot write for all queers, nor the communities I have come to know and love in my less than two decades of existence in the world. No, they have their own stories to tell, and they have their own time to tell it. I have mine. I can only write for myself, but that’s a good start, isn’t it?

Categories
Original Writing Pamphlets

Advertising Anarchy

Written by Ponkan on his personal blog, republished by request on Bandilang Itim.


Throughout history Anarchism and Anarchies have long been known to appear and explode as vibrant as it is sporadic. At its most practical, it has been long defined by bursts of activity and small, however self-professing or simply resemblant it is.

Most of this intermittent yet persistent attitude is brought by the movement’s preference for solutions-based activity over theory. If there is any, its most seminal ones do not play around its own philosophy–it is unfettered and blunt aside from some bents towards propagandistic and erudite language. Why wait, nay–prepare for the coming upheaval when you can make liberation happen yourself? Direct action!

Categories
Pamphlets Republished

The Promise of an Anarchist Sociological Imagination

Written by Erwin F. Rafael.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.

Categories
Original Writing Pamphlets

Towards an Anarchism in the Philippine Archipelago

Written by Simoun Magsalin.


There is a necessity for a liberatory politics in the Archipelago known as the Philippines and as anarchists we think Anarchism has the framework to fill this need. The dominant forms of politics we have now are insufficient for developing a liberatory politics in the archipelago. This liberatory politics becomes a necessity because politics in the Philippines is currently an alienating affair—a politics done to people rather than people doing politics. We are also dominated by domineering structures and institutions like the market, capitalism, and the state. Against these we forward the liberatory politics of anarchism for a world beyond domination.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang: usa ka anarkistang pagsangpit

Ito ay isang polyeto ni CrimethInc. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.


Kung naa kay mabag-o nga bisan unsang butang, unsa ang imong gusto ma-usab? Mobakasyon ba ka sa tibuok nimong kinabuhi? Mahimong ang fossil fuel makapaundang sa pag bag-o sa klima (climate change)? Nga ang mga bangko ug mga politico aduna’y panglantaw nga ethical? Kung hunahunaon, ang tinuod, gapadayonon lang ang mga karaang pamaagi unya gadahum ug laing resulta.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Repormer At Pulitiko

Ito ay isang sipi mula sa aklat What is Communist Anarchism? ni Alexander Berkman, at tinagalog nito ni Mindsetbreaker Press. Inilathala namin ito sa Bandilang Itim para sa kahalagahan nito sa mga anarkisista sa kapuluan.