Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or English.


Note ng Author

Ito ay niwrite ko para bigyan liwanag sa egoism ni Max Stirner para sa mga individuals that live sa so-called “Philippines,” but puwede rin for any individual na interested kahit saan man sila nakatira. Para sa whoever na bumabasa nito: gusto kong iinform sayo na ito ay nagcocontain ng aking interpretation sa egoism ni Stirner at aking mga views at the time of writing; however, sana ang aking interpretation and views ay magamit niyo.

Categories
Original Writing Pamphlets

Ang Minumultong Kapuluan

Sinulat ni Isang Alipin.
Read in English or Taglish.


Tala ng may akda

Ito ay sinulat ko para bigyan liwanag sa egoismo ni Max Stirner para sa mga indibidwal na naninirahan sa tinatawag na “Pilipinas,” pero puwede rin para sa kahit sino mang indibidwal na interesado kahit saan man sila nakatira. Para sa kahit sinumang bumabasa nito: gusto kong ipaalam sayo na ito ay naglalaman ng aking interpretasyon sa egoismo ni Stirner at aking mga pananaw sa oras ng pagsusulat nito; gayunman, sana ang aking interpretasyon at pananaw ay iyong mapakinabangan.

Categories
Original Writing Pamphlets

The Haunted Archipelago

Written by Isang Alipin.
Read this in Tagalog or Taglish.


Author’s note

I wrote this to shed light on Max Stirner’s egoism for individuals who live in the so-called “Philippines,” but it can also be for any individual that is interested regardless where they may live. For whomever is reading this: I want to inform you that this contains my interpretation of Stirner’s egoism and my views at the time of writing; however, I hope my interpretation and views can be of use to you.

Categories
Original Writing Pamphlets

What if there are no police & prisons?

Written and designed by Makò Micro-Press in collaboration with ABOLISYON! Download and print this now!


“Communities of care are alternatives to policing.”

Bungad ng 2021 at binibigyan na tayo ng sindikatong estado ng mga karima-rimarim ngunit lehitimong dahilan para sila’y buwagin, kasama ang mga aparato nitong kapulisan na siyang nangunguna sa panlilinlang at pagsisinungaling.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkismo

Sinulat ni Cindy Milstein. Salin sa wikang Filipino ni Victoria Garcia. Unang nailathala ni Revolt Magazine. Read this in English on The Anarchist Library.


Sa ugat nito, ang anarkismo ay isang espiritu—na umiiyak laban sa lahat ng mga mali sa kasalukuyang lipunan, at walang alinlangang ipinapahayag ang lahat ng mga pupwedeng isaayos sa ilalim ng mga alternatibong uri ng panlipunang kaayusan. Maraming magkakaiba ngunit magkakarugtong na pagtingin sa anarkismo, pero sa madaling sabi, ito ay bibigyang kahulugan bilang ang pakikibaka tungo sa isang “malayang lipunan ng mga malayang indibiduwal.” Ang katagang ito ay maaaring masabi na napakasimple. Nakapaloob dito ang parehong pagpapahiwatig ng kritikong multi-dimensyonal at isang mapagpalawig, maaaring sensitibong, pagbubuo ng panibagong pagtingin.

Categories
Pamphlets Translations

Ang Programang Anarkista

Sinulat ni Errico Malatesta noong 1920. Isinalin sa Tagalog ni Malaginoo. Pinasalamatan ni Malaginoo si Lahumbuwan sa kanilang tulong sa pagsasalin.


Paunang Salita ng Tagasalin

Isinulat ni Errico Malatesta ang polyetong Ang Programang Anarkista at ipinagtibay nito ng Unione Anarchica Italiana sa kongreso nila sa Bologna noong 1920. Hango ang pagsasaling ito mula sa Ingles na bersiyon ni Vernon Richards sa tekstong Errico Malatesta: His Life and Ideas na inilathala noong 1965 ng Freedom Press.

Categories
Original Writing Pamphlets

Anarchism 101

A zine by Adrienne Onday. Read as a zine.

Download this zine as a digital zine!Print this zine!


What is anarchism?

Contrary to popular belief, anarchy ≠ chaos. The reason that people think it means chaos is because of its rejection of government from above (namely, by politicians and officials) in favor of a government by the people.

Categories
Original Writing Pamphlets

To Be Queer is to Love All

Written by Malaginoo.

Content and trigger warning: This text discusses physical, mental, and sexual abuse, discrimination, and murder committed against queer people.


For the first time, I’m going to speak in the first person, because contrary to the belief of religious conservatives and macho-fascists, there is no such thing as a Gay Agenda™, and the queer community isn’t a monolith. I cannot write for all queers, nor the communities I have come to know and love in my less than two decades of existence in the world. No, they have their own stories to tell, and they have their own time to tell it. I have mine. I can only write for myself, but that’s a good start, isn’t it?

Categories
Original Writing Pamphlets

Advertising Anarchy

Written by Ponkan on his personal blog, republished by request on Bandilang Itim.


Throughout history Anarchism and Anarchies have long been known to appear and explode as vibrant as it is sporadic. At its most practical, it has been long defined by bursts of activity and small, however self-professing or simply resemblant it is.

Most of this intermittent yet persistent attitude is brought by the movement’s preference for solutions-based activity over theory. If there is any, its most seminal ones do not play around its own philosophy–it is unfettered and blunt aside from some bents towards propagandistic and erudite language. Why wait, nay–prepare for the coming upheaval when you can make liberation happen yourself? Direct action!

Categories
Pamphlets Republished

The Promise of an Anarchist Sociological Imagination

Written by Erwin F. Rafael.

This is a republished pamphlet written by anarchists in the archipelago known as the Philippines or its diaspora. We at Bandilang Itim wish to highlight and disseminate these works to better propagate the ideas of anarchism and libertarian socialism in the archipelago.