Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.

Categories
Original Writing Republished

Kill Your Heroes: A Filipino Anarchist Discussion about National Heroes

Written by Malaginoo and first published by CrimethInc


On December 30, the day set aside to commemorate Dr. José Rizal, scientist, author, and icon of the Philippine Republic, it is only right to emulate his example by analyzing and critiquing our society. Our contributor Malaginoo focuses on a concept that informs how we regard Rizal and his contemporaries during the ascendance of “Filipino nationalism”: Heroes. Specifically, national heroes.

Categories
Pamphlets Republished Translations

Anarkismo

Sinulat ni Cindy Milstein. Salin sa wikang Filipino ni Victoria Garcia. Unang nailathala ni Revolt Magazine. Read this in English on The Anarchist Library.


Sa ugat nito, ang anarkismo ay isang espiritu—na umiiyak laban sa lahat ng mga mali sa kasalukuyang lipunan, at walang alinlangang ipinapahayag ang lahat ng mga pupwedeng isaayos sa ilalim ng mga alternatibong uri ng panlipunang kaayusan. Maraming magkakaiba ngunit magkakarugtong na pagtingin sa anarkismo, pero sa madaling sabi, ito ay bibigyang kahulugan bilang ang pakikibaka tungo sa isang “malayang lipunan ng mga malayang indibiduwal.” Ang katagang ito ay maaaring masabi na napakasimple. Nakapaloob dito ang parehong pagpapahiwatig ng kritikong multi-dimensyonal at isang mapagpalawig, maaaring sensitibong, pagbubuo ng panibagong pagtingin.

Categories
Republished Southeast Asia

Banner Drop Action by Malaysian Comrades

Communication received via email.


English

We were told by friends in Malaysia that the transmission of the COVID-19 pandemic has gradually subsided since the pandemic struck earlier this year.

Categories
Original Writing Republished

The Libertarian Elements in the Philippine Archipelago

Written by Simoun Magsalin and published at Anarchist Studies Blog.

Part of a series of articles drawn from the 6th International Anarchist Studies Network Conference, September 2020. Edited excerpt from a longer piece entitled ‘Towards an Anarchism in the Philippine Archipelago’.

On Contextualizing Anarchism

Anarchists in a particular area cannot simply import anarchism wholesale. Anarchism must contextualize itself in the specific contexts of where it exists.

Categories
Republished Translations

Die schwarze Fahne auf die Philippinen bringen – Ein Interview mit Bandilang Itim

The Commoner spricht mit Bandilang Itim, einer Organisation, die Anarchist:innen und Libertäre auf den Philippinen zusammenschließt. 

Übersetzt ins Deutsche von SchwarzerPfeil.


Diese revolutionäre anarchistische Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Banner zu sein, das Anarchist:innen und Libertäre in der Region zusammenbringt, verpflichtet sich, originelle, gut informierte Inhalte zu lokalen Themen und Ereignissen zu produzieren und die Schriften und Ideen anderer Anarchist:innen und Libertären aus der Region und ihrer Diaspora zu verbreiten. Schaut euch auf jeden Fall ihre sehr professionellen Pamphlete und Zines an und folgt ihnen auf Twitter, um über ihre neuen Veranstaltungen zu erfahren. In diesem Interview fragt The Commoner Mitglieder, was sie erreichen wollen, wie sie sich organisieren und wie sie mit den Kämpfen umgehen, denen sie auf den Philippinen begegnen.

Categories
Republished

Bringing the Black Flag to the Philippines — An Interview with Bandilang Itim

The Commoner talks to Bandilang Itim, an organisation rallying together anarchists and libertarians in the so-called Philippines.

Retrieved from The Commoner.


Proudly flying the black flag in the archipelago known as the Philippines are our next interviewees: Bandilang Itim. Aiming to be the banner that rallies together anarchists and libertarians in the region, this revolutionary anarchist publishing platform commits itself to producing original, well-informed content on local issues and events, and disseminating the writing and ideas of other anarchists and libertarians from the area and its diaspora. Be sure to check out their very professional pamphlets and zines, and follow them on Twitter to hear about their new events. In this interview, we ask their members what they wish to achieve, how they organise themselves, and how they deal with the struggles they face in the Philippines.

Categories
Republished Translations

Especifismo: Ang Anarkistang Pamamaraan sa Pagbuo ng mga Kilalang Samahan at Rebolusyonaryong Kilusan

Sinulat ni Adam Weaver at Tinagalog ng isang anonymous tagasalin. Inilathala ni Black Rose/Rosa Negra Anarchist Federation


Makasining na paglalarawan ng babaeng nakataas ang kamao at may lilang buhok. Unang nalathala sa “Northeastern Anarchist #11” noong Tagsibol (Spring) 2006, Ang Anarkistang Pamamaraan sa Pagbuo ng mga Kilalang Samahan at Rebolusyonaryong Kilusan ay naging pambungad na artikulo sa wikang ingles ukol sa koncepto ng especifismo. Bagamat maikli at limitado ang saklaw, ito ay naging pamantayang teksto na pambungad sa mga pagsasalin sa ibat ibang wika at ngayon ay ginagamit na ng mga samahang pampulitika sa Latin America. Ito ay batay sa mga nauna nang pagsasaling wika at pakikipagpalitan ng mga kuru kuro ni Pedro Rebeiro na isang anarkistang Brazilian-American, nguni’t nang simulan niya itong ilathala nagsimula na rin ang iba’t ibang uri ng pagsasaling wika nito na lalong nagpalalim, nagpaigting at nagpayaman sa pag-unawa sa especifismo. Kabilang na rito ang Federacion Anarkista Uruguaya’s 1972 theoretical piece na “Huerta Grande” at ang maraming kabanatang aklat na “ Social Anarchism and Organization” ng Federacao Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ).

Categories
Diaspora Republished Statement

To U.S. Anti-Fascists: Resist Joseph Scott Pemberton’s Return to the United States

An open letter by Filipino and Filipinx autonomists in the so-called Philippines and diasporas.


To our comrades in Turtle Island,

The long shadow of white supremacy reaches all the way to the archipelago known as the Philippines. Joseph Scott Pemberton — the transphobe who was convicted for the murder of transwoman Jennifer Laude — has been pardoned by President Rodrigo Duterte.

Categories
Original Writing Republished

Abolitionism against pandemic policing in the Philippines

Written by Simoun Magsalin for ROAR Magazine.


The COVID-19 pandemic has truly brought out the worst in the Philippine government. Instead of treating the pandemic as a public health crisis, the state is treating it as a security issue and has responded by deploying its extremely violent security apparatus.