Categories
Translations

Ukol sa Penomenon ng mga Tarantadong Trabaho: Isang Rant sa Pagtatrabaho

Salin mula sa Orihinal na Akda “On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant” ni David Graeber. Inisalin ni Malaginoo. 


Paunang Salita ng Tagasalin

Ang akdang ito ay isang pagsasalin sa wikang Tagalog ng orihinal na akda ni David Graeber na On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant, na inilabas noong 2013. Si Graeber ay isang antropolohista at kilalang anarkistang manunulat sa larangan ng ekonomikal at panlipunan sa pag-unlad ng sibilisasyon. Bilang aktibista, isa siya sa mga unang nakidalo sa “Occupy Wall Street” noong 2011 at sa kaniya kinikilala ang katagang “We are the 99 percent.”

Categories
Republished

The Ifugao—People without Government

This is an excerpt from People without Government: An Anthropology of Anarchy by Harold Barclay. We are republishing this excerpt for its value to anarchists in the archipelago known as the Philippines.