Categories
Republished Video

Upang Baguhin ang Lahat

Video ng polyeto ni CrimethInc. To Change Everything isinalin sa Filipino. Isinalin ni Maharlika Integral Emergence, isang anarkistang kolektibo sa Davao.