Categories
Republished Translations

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito.


Noong ika-lima ng Enero 1960, binaril ng mga pasista ang Katalanong na gerilyang anarkista si Quico Sabaté at sa wakas, siya’y namatay pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipag-laban sa kapitalismo. Noong binatilyo pa siya, sumali siya sa Confederación Nacional del Trabajo (CNT—ang anarkistang bukluran ng mga manggagawa) para i-organisa ang kanyang pinagtatrabahuan (nagtrabaho siya bilang mekaniko sa ilang mga pabrika), at kasama ang kanyang mga kapatid, bunuosiya ng isang grupo de afinidad (affinity group) sa loob ng Federación Anarquista Ibérica (FAI—Iberianong Anarkistang Pederasyon). Noong Enero ng 1933, nakilahok siya sa isang himagsikang iniayos ng CNT, at noong 1935 natupad ng kanyang grupo de afinidad ang kanilang unang pagkamkam (expropriation) upang makalikom ng pondo para sa mga bilanggo.

Categories
Original Writing

Ang Anarkistang Koreano ng Rebolusyonaryong Shinmin

Sinulat ni Simoun Magsalin. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo at Lahumbuwan sa kanilang komento sa dating draft nito.


Siguro naman alam ng mga anarkista sa Kanluran tungkol sa rebolusyon sa Catalonia at sa Ukraine. Pero mayroong din kami sa Asya ating sariling anarkistang rebolusyon: ang Rebolusyonaryong Shinmin sa Manchuria noong 1929 hanggang 1931.

Categories
Issue 1 Original Writing

Blossoms of an Aborted Revolution

Original analysis by Malaginoo.


Let us not mince our words. The EDSA Revolution has failed.

If you look around at the state of society in our archipelago, you can see clear parallels to the horrors of 1972. A dictator, with the military and police in the palm of his hand, supported by sycophants blindly loyal to his person and by local and foreign capitalist interests, brutally murdering and terrorizing the poor, and the dissidents who fight for them.

It’s as if we never woke up from the nightmare.