Categories
Translations

Buhay na Walang Batas

Ang Buhay na Walang Batas” ay unang inilathala ng Strangers In a Tangled Wilderness bilang “Life Without Law: An Introduction to Anarchist Politics” noong 2013. Inisalin sa Tagalog ni Lahumbuwan.


Paunang Salita ng Tagasalin

Magalak kong pinasasalamatan ang aming mga kaibigan sa Strangers In a Tangled Wilderness na pumayag sa pagsasalin ng kanilang teksto. Nagpapasalamat din ako kay Magsalin at Butingtaon para sa kanilang oras at tulong.

Maari ninyong hanapin ang orihinal na teksto sa ingles sa website ng Strangers In a Tangled Wilderness mismo o sa Anarchist Library.


Introduksyon sa Pulitikang Anarkista

Nais ko ay kalayaan, ang karapatang ipahayag ang aking saloobin, ang karapatan nating lahat sa mga ginhawa at kagandahan.

Emma Goldman, 1931

Ang anarkista ay isang tao na tumatanggi sa pangingibabaw ng iisang tao o uri sa iba. Ang anarkismo ay isang malawak na termino para sa isang grupo ng pilosopiyang pulitikal na nakasalig sa ideya na maari tayong mamuhay bilang mga anarkista. Ang gusto naming mga anarkista ay isang mundong walang bansa, gobyerno, kapitalismo, rasismo, seksismo, diskriminasyon kontra-LGBTQ+… isang mundo kung wala ni isa sa pagka-rami-raming nagkaka-halo-halong mga sistema ng pangiibabaw na nagpapabigat sa mundo ngayon.

Categories
Original Writing Republished

Asia Art Tours Interviews Bandilang Itim: Philippines & Anarchism

Asia Art Tours interviews Bandilang Itim.
Taken from: Part 1, Part 2.

To better understand the history of Anarchism in the Philippines and the state terror unleashed by Rodrigo Duterte, we were thrilled to speak with the Bandilang Itim collective. 


Asia Art Tours: From this summer of global uprisings, one of the main lessons I took away was the importance of translation. When it comes to Bandilang Itim (a Tagalog translation of ‘Black Flag’) could you let us know (and take as much time as you’d like), historically what are some of the most important abolitionist/anarchist/communist terms that define the leftism of the Philippines?

Butingtaon: With the recent laws passed to supposedly mitigate the effects of the pandemic, I think one term we should be keeping an eye on is “Solidarity,” which we at Bandilang Itim translate as “Bayanihan.” As opposed to the “Patriotism” and “Nationalism” that is constantly being invoked by those in power and those with harmful motives (very often, the same people) to maintain unity with those who continue to exploit the inhabitants of this archipelago we’ve come to call the Philippines; We offer in its place Solidarity, caring for and supporting your fellow human being, recognizing that overcoming your shared weaknesses is how we build our shared strength.

Categories
Translations

Anarkista Ka Ba? Alamin!

Isang pagtatangka sa pagsasalin ng “Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!” ni David Graeber sa Tagalog. Tinagalog ni Miyungs at i-edit ni Lahumbuwan.


Paunang Salita

Ang akdang ito ay isang adaptasyon o pag-aangkop sa wikang Tagalog ng orihinal na sulatin ni David Graeber na pinamagatang “Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!”